Afbrænding af fyrværkeri, raketter m.v.

Iht. gældende bekendtgørelse om fyrværkeri må fyrværkeri ikke antændes nærmere end 100 meter og raketter ikke nærmere end 200 meter fra ejendomme med let antændeligt tag, for eksempel stråtag. I blæsevejr fordobles disse afstande i vindretningen.

For vores område betyder det, at der ikke må antændes raketter eller andre former for fyrværkeri i nærheden af Dyssegården, Dyssegårdsvej 14.

Afbrænding af haveaffald m.v.

Iflg. Miljøstyrelsen er det hele året forbudt at afbrænde haveaffald i byzoner og sommerhusområder.

Affaldshåndtering

Information over genbrugspladser, herunder adresser, åbningstider m.m. findes på AffaldPlus’s hjemmeside: www.affaldplus.dk

Desuden henviser vi til www.borger.dk, hvor man kan se gældende regler vedr. affaldshåndtering.

Byggeri, ombygning m.v.

Før der påbegyndes nybyggeri, ombygning eller lignende, skal formanden for grundejerforeningen altid kontaktes skriftligt, da alt byggeri skal overholde de tinglyste deklarationer.

Bådepladsen

Se information om Bådepladsen på siden: “Både på stranden”

Generalforsamling

Se information om den årlige generalforsamling på siden: “Generalforsamling”

Græsslåning/motordrevet værktøj

Se information om græsslåning/motordrevet værktøj på siden: “Græsslåning m.m.”

Hunde

Se information om hunde i området og på stranden på siden: “Hunde”

Hus og Grund

Hus og Grund er en grundejerforening for grundejere ved Stillinge Sogns strandarealer. Det er den enkelte grundejer, der tegner medlemskab af foreningen og kontingentet er 100,- kr. om året. For mere information KLIK HER

Informationsskab

Informationsskabet med opslagstavlen for enden af Strandvangen, var vores eneste fælles informationsmedie, indtil denne hjemmeside så dagens lys.

Tavlen benyttes fortrinsvis til meddelelser til foreningens medlemmer. Den må også benyttes af medlemmerne til andre meddelelser, dog ikke til reklamer m.v.

Navne på bestyrelsesmedlemmerne er opsat på opslagstavlen.

Der kan desuden henvises til gruppen på Facebook.

Kontingent

Se information om medlemskontingent og betaling på siden: “Medlemskontingent”

Lokalrådet for Hejninge Stillinge

Lokalrådet er en forening, som varetager interesser for lokalområdet, skaber sammenhold og fællesskab ved aktiviteter og tiltag samt udvikler og igangsætter initiativer, som gør lokalområdet mere attraktivt. Lokalrådet udgiver beboerbladet “2sogne”, som udkommer 6 gange om året – omkring den 1. i lige måneder. For mere information om lokalrådet og beboerbladet KLIK HER

Motorkørsel

Se information om kørsel på vores veje på siden: “Kørsel på vejene”

Rabatter og vejbredde

Beplantning eller lignende ud mod vejene må ikke rage ud på græsrabatter, så den fri færdsel eller frit udsyn hindres.

Det skal altså altid være muligt at færdes frit og uhindret på græsrabatterne langs vejene i hele området.

Redningspost

Redningsposten, som er placeret på stranden neden for trappen ved Strandvangen, vil året rundt være forsyney med redningskrans og line.

Stranden

Stranden er fælles for alle foreningens medlemmer, og ingen må derfor lægge beslag på bestemte områder af denne.

Støjniveau fra musik m.m.

Vis hensyn overfor naboerne, hvis du hører musik udendørs eller for åbne vinduer, så støjen så vidt muligt holdes på “egen” grund.

Vandværk

Se information om vand og vandværk på siden: “SK Forsyning”

Veje

Grundejerforeningen har en ekstern aftale, som vedrører vedligeholdelse af vores grusveje. Denne aftale gælder også for vores grønne fællesareal ved stranden.